policy line

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน SMS2PRO
เรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้น
ข้อตกลงและเงื่อนไข

      ยินดีต้อนรับสู่ข้อกำหนดการใช้บริการของเว็บไซต์แพลตฟอร์ม SMS2PRO ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆที่ดำเนิน การภายใต้การดำเนินการของ บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับเรา แต่ก่อน อื่นเรามีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ที่ผู้ใช้ควรต้องรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ใช้บริการของเรา การทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากการใช้บริการของเราแสดง ว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

นิยาม

      SMS2PRO รวมหมายถึง www.sms2pro.com, เรา, ผู้ให้บริการ, เว็บไซต์แพลตฟอร์ม, เว็บไซต์, โดเมน sms2pro.com, ชื่อแบรนด์, แบรนด์ซึ่งภายใต้การจดทะเบียนของ บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัดบริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด รวมหมายถึง บริษัท , บริษัทฯ, บริษัทหลักซึ่งจดทะเบียนธุรกิจ , เว็บไซต์และเว็บเพจใดๆทั้งหมดของ “sms2pro” ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทฯ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมหมายถึง ข้อกำหนดใดๆทั้งหมดเกี่ยวกับการให้บริการที่ประกอบไปด้วย “ข้อตกลง” “แนว ทางปฏิบัติ” “นโยบาย” และอื่นๆในทำนองเดียวกันที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ SMS2PRO ซึ่งบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ใช้งานบนเว็บไซต์ SMS2PRO, ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯระบบ รวมหมายถึง ซอฟต์แวร์, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, ซอร์สโค้ดบริการ รวมหมายถึง รวมบริการต่างๆเรียกของ SMS2PRO ทั้งหมด , บริการทั้งหมดของ SMS2PROผู้ใช้ รวมหมายถึง ผู้ใช้ , คุณ , ท่าน , ลูกค้า , ผู้ครอบครองบัญชี ,ผู้ใช้บริการระบบหรือเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sms2pro.com บัญชี รวมหมายถึง บัญชีหลัก , บัญชีลูก , บัญชี สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานและจัดการส่วนต่างๆของการใช้งานระบบได้

 • บัญชีหลัก รวมหมายถึง บัญชี , บัญชีแรกเริ่มสำหรับ Login ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานระบบ , บัญชีที่จัดการรูปแบบการชำระ
เงินได้ , บัญชีที่สามารถสร้างและจัดการบัญชีลูกได้
 • บัญชีลูก รวมหมายถึง บัญชีที่ถูกสร้างขึ้นโดยบัญชีหลัก , บัญชีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานระบบโดยบัญชีหลัก , บัญชีที่ได้รับมอบอำนาจใดๆ ในการใช้งานจากบัญชีหลักเครดิต รวมหมายถึง สกุลเงินเสมือนจริง ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อการส่งข้อความ
ของระบบ SMS2PRO ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

      การใช้งานเว็บไซต์ www.sms2pro.com ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมาย ตามที่ข้อกำหนดและ
 เงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมดได้กำหนดไว้ หากท่านไม่ประสงค์ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การใช้งานเว็บไซต์
 เหล่านี้ทั้งหมดของ SMS2PRO โปรดหยุดการเข้าสู่เว็บไซต์ www.sms2pro.com และอย่าใช้บริการออนไลน์ทั้งหมดที่ให้บริการ อยู่ภายใต้เว็บไซต์ SMS2PRO ทั้งนี้ หากท่านยังได้มีการเข้าใช้เว็บไซต์ต่อไปทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอมรับข้อตกลงที่จะ ผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

      ทาง SMS2PRO ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของ SMS2PRO นี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ SMS2PRO ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะด้วย ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อน ไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์ SMS2PRO ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้งานเว็บไซต์ SMS2PRO ของท่านอย่างต่อเนื่องถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ ได้ถูกแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

ข้อกำหนดด้านอายุ

      ผู้ใช้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือ 13 ปีขึ้นไปโดยได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะมี ผลกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆก็ตามผ่านระบบของ SMS2PRO ของบุตรหลานในบริการต่างๆ

ข้อกำหนดทางด้านบัญชีผู้ใช้

 • เมื่อผู้ใช้ได้ลงทะเบียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อรับบัญชีในการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องอย่างครบถ้วน และอัพเดทข้อมูลดังกล่าวในขณะที่ใช้บริการให้เป็นตามปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
 • ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้กำหนดไว้กับทางระบบ ทั้งนี้เราขอให้ผู้ใช้สร้างรหัสผ่าน ที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นการคาดเดาได้ยากสำหรับผู้อื่นหรือไม่ใช้ซ้ำกับบัญชีใดๆที่ผู้ใช้เคยใช้แล้วในเว็บไซต์อื่น
 • ทั้งนี้ทาง SMS2PRO จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่อเนื่องใดๆอันเนื่องมาจากรหัสผ่านที่ถูกขโมยหรือถูก
แฮ็ก แม้ว่าผู้ใช้จะแจ้งให้เราทราบแล้วก็ตาม
 • ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการโดยใช้บัญชีหลัก Login ผ่านระบบของ SMS2PRO รวมถึงกิจกรรมใดๆก็ตามของ
บัญชีลูกที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้บัญชีหลักของผู้ใช้ด้วยเช่นกัน บัญชีแต่ละบัญชี(ทั้งบัญชีหลักและบัญชีลูก) ในการใช้บริการต่างๆ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียง
ผู้เดียวเท่านั้น
 • ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วง
บัญชีจากผู้ใช้ได้
 • ทางSMS2PROอาจมีการระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากSMS2PROเห็นว่าผู้ใช้
 กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯใดๆ
 • สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีหรือถูกลบบัญชีของผู้ใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บัญชีจะไม่
สามารถกู้คืนมาได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ทางSMS2PRO จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิด
โดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่องใดๆ
 • แม้ว่าผู้ใช้ได้ลงทะเบียนใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถลบบัญชีของตนเองได้ เมื่อผู้ใช้ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการใดๆแล้ว โดยติดต่อทำการยกเลิกผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (Admin) ทุกช่องทาง

ข้อกำหนดการใช้งาน

ผู้ใช้จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่ใช้บริการฯของ SMS2PRO

 • ไม่ส่งข้อความความหรือทำกิจกรรมใดๆอันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ไม่ส่งข้อความความหรือทำกิจกรรมใดๆอันมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสื่อมเสียใดๆ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรม ซึ่งลักษณะ หรือความเสียหายต่อประเทศชาติ ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นผู้อื่น บุคคลภายนอก กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมแก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลอื่น
ภายนอก
 • ไม่ส่งข้อความหรือข้อมูลอันเป็นเท็จที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อบริษัทฯ
 • ไม่ส่งข้อความ ปลอมแปลง หรือ บิดเบือนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใดๆซึ่งขัดต่อกฎหมาย
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใดๆที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และประเทศ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง
 ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไป
 สู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวน
 หรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่ง
 ประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะลามก อนาจาร หรือความรุนแรงทางเพศ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
 • ไม่ส่งความหรือหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะ ฉ้อโกง แอบแฝง ไม่โปร่งใส ที่ไม่ชอบธรรม นำมาซึ่งผลประโยชน์
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะยุยง ส่งเสริม ปุกปั่น ยั่วยุ จูงใจ อันก่อให้เกิดความเสียหาย เดือนร้อน ต่อบุคคลและ
ประเทศชาติ
 • ไม่ส่งข้อความหรือกิจกรรมที่เป็นการ ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือมิชอบด้วยประการอื่นๆ นำมาซึ่งผู้อื่นเดือนร้อน

ข้อกำหนดเครดิตและชำระเงิน

 • ในครั้งแรกของการสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน(บัญชีหลัก)จำเป็นต้องสั่งซื้อแพ็คเกจเริ่มต้นตามการใช้งานจึงจะเข้าใช้งานระบบของ
SMS2PRO ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ยกเลิก หรือคืนเงิน เมื่อผู้ใช้ได้ทำการสั่งซื้อแพ็คเกจเสร็จสมบูรณ์
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อแพ็คเกจตามที่ต้องการได้ที่หน้าสั่งซื้อแพ็คเกจบนหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อผ่านตามช่องทางต่างๆ
 ที่เป็นของ SMS2PRO เท่านั้น อาทิเช่น Page Contact us , E-mail , LINE Official ID : @SMS2PRO , 
Facebook : sms2pro หากผู้ใช้ได้มีการติดต่อสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นๆที่นอกจากเหนือจากที่ประกาศไว้ใน Contact ของ
SMS2PRO ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆต่อผู้ใช้ที่หากเกิดขึ้น
 • บัญชีลูกที่ถูกสร้างโดยบัญชีหลักจะไม่สามารถสั่งซื้อแพคเกจเองได้จำเป็นต้องได้รับเครดิตและสิทธิ์ในการใช้งานต่างๆ ตามที่
บัญชีหลักของคุณดูแลอยู่ได้จัดการมอบให้เท่านั้น
 • เมื่อบัญชีลูกถูกลบ ข้อมูลการใช้งานต่างๆ หรือ ข้อมูลส่วนตัว ของบัญชีลูกจะถูกลบทิ้งอย่างถาวรและไม่สามารถกู้กลับคืนมา
ได้ ส่วนเครดิตที่คงเหลืออยู่ จะถูกคืนกลับไปยังบัญชีหลัก ไม่สามารถถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้
 • หากบัญชีหลักของผู้ใช้ถูกลบ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม จะมีผลกับ ข้อมูลการใช้งาน, ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการชำระเงิน,
บัญชีลูก(ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บัญชีหลัก), ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลส่วนตัวของบัญชีลูก(ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บัญชีหลัก),
เครดิตคงเหลือ(ทั้งบัญชีหลักและบัญชีลูก) สิ่งเหล่านี้จะ ถูกลบอย่างถาวร ไม่สามารถนำกลับมา กู้คืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงิน
คืนได้ในทุกกรณีแม้ว่าผู้ใช้จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม *ผู้ใช้ควรตระหนักถึงการลบบัญชีอย่างถี่ถ้วนด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีการลบ
จริงอย่างถาวร และผู้ใช้จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและความเสียหายที่หากเกิดขึ้นตามมา ทาง
SMS2PRO จะไม่มีหน้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในทุกกรณี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาต่อเครดิต, ราคาแพ็คเกจ, หรือโปรโมชั่นที่จัดขึ้นในอนาคตโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการ แลก เปลี่ยน คืน หรือเทียบค่าราคาปัจจุบันต่อโปรโมชั่นในอนาคต ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน คืนถัวเฉลี่ยเพิ่ม
เครดิตให้ ตามจำนวนใดๆ ที่โปรโมชั่นจัดขึ้นในทุกกรณี เครดิตที่มีของบัญชีหลักและบัญชีลูก ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ในทุกกรณีและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้

ข้อกำหนด SENDER NAME (ชื่อผู้ส่ง)

 • ค่าเริ่มต้นของระบบจะกำหนดชื่อผู้ส่งไว้สำหรับทุกบัญชีคือ SMS2PRO ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
 • ทางบริษัทอาจมีการตรวจสอบการใช้งานของชื่อผู้ส่งหรือหากมีการร้องเรียนโดยชื่อผู้ส่งใด ที่บริษัทได้เห็นว่ามีการใช้งานใน
ทางที่ผิดหรือขัดต่อข้อกำหนดการใช้งานใดๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนในการดำเนินการ ตามเห็นสมควรได้กับชื่อผู้ส่งนั้นๆโดย
มิต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นตามมา
 • ชื่อผู้ส่งจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้
  • มีจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 11 ตัวอักษร
  • ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) หรือตัวเลข (0-9) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆได้
  • ห้ามมี “เว้นวรรค” (space) รวมอยู่ในชื่อผู้ส่ง
  • ห้ามมีอักขระพิเศษรวมอยู่ในชื่ออยู่ส่ง
 • การใช้งานชื่อผู้ส่งประเภท whitelist ผู้ใช้จะต้องไม่ส่งข้อความในเชิง การตลาด โปรโมท รบกวน เจตนาก่อกวน หรือไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเบอร์ของผู้รับปลายทาง หากผู้ใช้กระทำผิดต่อข้อบังคับหรือมีการร้องเรียนจากบุคคลอื่น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการระงับชื่อผู้ส่งดังกล่าวตามเห็นสมควร

" ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอชื่อผู้ส่งจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และการพิจารณาของทางบริษัทเท่านั้น "

ข้อกำหนดทางด้านความรับผิดชอบ


      ทีมงาน SMS2PRO เรามีความพยายามอย่างมากในการค้นหาแนวคิด วิธีการและการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ
 ของเราอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความมั่นคงและเสถียรภาพอย่างดีที่สุดเท่าที่ขีดสุดของเราเคยทำมา ดังนั้น
อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อใด อาจจะเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องใดๆเกิดขึ้นกับระบบของเรา เราไม่สามารถ
รับประกันได้ว่าเนื้อหาและระบบของเรามีความสมบูรณ์แบบเพียงพอที่จะไม่เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ และไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์
จะทำงานโดยไม่มีเหตุให้ต้องหยุด ให้ต้องมีความล่าช้า ถูกโจมตีผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือถูกแฮ็กอันเนื่องมาจากช่องโหว่ด้าน
ความปลอดภัย หรือความบกพร่องใดๆนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียกำไร รายได้ หรือข้อมูลใดๆ
ที่เกิดกับผู้ใช้ รวมถึงความเสียหายจากผลที่ตามมาโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ การกระทำให้เป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจที่เกิดจากระบบหรือ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือผลิตภัณฑ์ในเครือ SMS2PRO (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความ เป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ข้อกำหนดทางด้านความรับผิดชอบของผู้ใช้


      ตลอดเวลาที่ผู้ใช้ได้ใช้บริการฯของSMS2PRO ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการใช้งานบัญชีของผู้ใช้เอง และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อผลต่อเนื่องใดๆที่ตามมาของการกระทำที่มาจากการใช้บริการฯของSMS2PROแต่เพียงผู้เดียว

      ผู้ใช้มีหน้าต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบของSMS2PRO อาทิเช่น ข้อความ ตัวอักษร ข้อมูล รูปภาพและวีดีโอใดๆที่
 ผู้ใช้ได้ป้อนเข้ามาในระบบของSMS2PRO ที่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆต่อบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายที่จะตามมา ผู้ใช้ต้องมั่นใจ ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือต่อลิขสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น หรือขัด ต่อข้อกฎหมาย ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่า ฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ ร้องขอ

      บริษัทฯ อาจมีตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูล ตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอ หรือกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้ และใช้มาตรการที่ บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากบริษัทฯ รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและ เงื่อนไขฯ หรือเป็นไปในทางมิชอบหรือขัดต่อกฎหมาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าโดยที่บริษัทฯจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ

ข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์

      SMS2PROอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ของSMS2PROได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ โดยที่ทางบริษัทฯเป็นเจ้าของ
 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ซอฟท์แวร์, เนื้อหาต่างๆ, บทความ, รูปภาพ, วีดีโอ, Design, ซอร์สโค้ด
หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ผู้ใช้ต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แก้ไข แจกจ่าย ขาย โอนต่อ หรือให้เช่าส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการบริการของเรา นอกจากนี้
ผู้ใช้ต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกซอร์สโค้ดของเราออกมา เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 จากเราหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ผู้ใช้ทำเช่นนั้น


ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายบังคับใช้


      เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้อง จะอยู่ภายใต้อำนาจในการ ตัดสินคดีของศาลไทย ท่านได้ตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับ SMS2PRO อันเป็น ผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ SMS2PRO ของท่าน ซึ่งท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้าง ต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

เลือกใช้งาน SMS2PRO ได้อย่างไร้กังวลด้วยมาตรฐานบริการ SMS

SMS2PRO ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) ในประเทศไทย
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
กลับไปด้านบนสุด
arrow-up
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
กลับไปด้านบนสุด
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO