policy line

ข่าวสารและบทความ SMS2PRO

อัปเดตข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการตลาด และการส่ง SMS ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ทันต่อโลกยุคดิจิตัล
ให้การส่ง SMS เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยคุณในการทำธุรกิจ
ข่าวสารและบทความ SMS2PRO
image_cover_0.8
image_cover_0.7
image_cover_0.6
image_cover_0.5
image_cover_0.4
image_cover_0.3

เลือกใช้งาน SMS2PRO ได้อย่างไร้กังวลด้วยมาตรฐานบริการ SMS

SMS2PRO ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) ในประเทศไทย
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
กลับไปด้านบนสุด
arrow-up
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
กลับไปด้านบนสุด
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO