policy line

เกี่ยวกับเรา SMS2PRO

รายละเอียดต่างๆ ที่จะทำให้คุณรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
ความรับผิดชอบต่างๆ
เกี่ยวกับเรา SMS2PRO
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

นำเสนอนวัตกรรม SMS ที่ดีที่สุด สำหรับองค์กรทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

พันธกิจ

พันธกิจ

มุ่งให้บริการ SMS ในราคาที่คุ้มค่าพร้อมคุณภาพที่ เหนือชั้น

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการ SMS สำหรับองค์กร ในประเทศไทยก่อนปี 2568

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

            ความรับผิดชอบอันดับแรกของบริษัทของเราคือ การจัดหางานให้กับพนักงาน ให้คนมีงานทำและในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้พวกเขามีเวลาสนุกกับชีวิตนอกที่ทำงาน นอกเหนือจากความรับผิดชอบพื้นฐานนี้แล้ว เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสะอาดให้แก่พนักงานของเรา ซึ่งปราศจากรูปแบบการเลือกปฏิบัติทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น เราสนับสนุนให้พนักงานตัดสินใจด้วยตัวเองและอนุญาตให้พวกเขาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาของบริษัทได้ การเสริมอำนาจทำให้พนักงานเห็นคุณค่าในตนเองหรือเห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและลดการขาดงาน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

            ความรับผิดชอบอันดับแรกของบริษัทของเราคือ การจัดหางานให้กับพนักงาน ให้คนมีงานทำและในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้พวกเขามีเวลาสนุกกับชีวิตนอกที่ทำงาน นอกเหนือจากความรับผิดชอบพื้นฐานนี้แล้ว เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสะอาดให้แก่พนักงานของเรา ซึ่งปราศจากรูปแบบการเลือกปฏิบัติทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น เราสนับสนุนให้พนักงานตัดสินใจด้วยตัวเองและอนุญาตให้พวกเขาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาของบริษัทได้ การเสริมอำนาจทำให้พนักงานเห็นคุณค่าในตนเองหรือเห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและลดการขาดงาน

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

           คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้าคือ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอต้นเสมอปลาย ในขณะเดียวกันนั้นต้องให้ประสบการณ์ที่น่าพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการเปิดกว้างและความโปร่งใสในด้านการตลาดและการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ เรามุ่งเน้นการสร้างการสื่อสารที่ดีกับลูกค้า และให้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราจึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มผู้บริโภคอยู่เสมอเพื่อพัฒนาบริการของเราให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้ามากที่สุด

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

           คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้าคือ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอต้นเสมอปลาย ในขณะเดียวกันนั้นต้องให้ประสบการณ์ที่น่าพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการเปิดกว้างและความโปร่งใสในด้านการตลาดและการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ เรามุ่งเน้นการสร้างการสื่อสารที่ดีกับลูกค้า และให้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราจึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มผู้บริโภคอยู่เสมอเพื่อพัฒนาบริการของเราให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้ามากที่สุด

ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์

ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์

           เราดำเนินการกับซัพพลายเออร์อย่างยุติธรรมและซื่อสัตย์ ภาระผูกพันของเราคือการทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม เราปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราทำกับซัพพลายเออร์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดียังมีบทบาทสำคัญในความรับผิดชอบของเราต่อซัพพลายเออร์

ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์

           เราดำเนินการกับซัพพลายเออร์อย่างยุติธรรมและซื่อสัตย์ ภาระผูกพันของเราคือการทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม เราปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราทำกับซัพพลายเออร์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดียังมีบทบาทสำคัญในความรับผิดชอบของเราต่อซัพพลายเออร์

ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์

           SMS2PRO ดำเนินการโดย EXP System Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ SMS2PRO ไม่ได้ผลิตสินค้าที่จับต้องได้ใดๆ ที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของเรายังคงส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากระบบ EXP เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ซึ่งใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจ ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา และคำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะลดการปล่อยมลพิษภายในองค์กรของเรา โดยปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้

  • ปิดเครื่องปรับอากาศ 3 ชั่วโมง ในทุกๆ วัน (ช่วงเช้า 1 ชั่วโมง, ช่วงกลางวัน 1 ชั่วโมง และช่วงกลางคืน 1 ชั่วโมง)
  • ปิดเครื่องปรับอากาศหากอุณหภูมิต่ำกว่า 27 องศา
  • ตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 25 องศา
ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์

           SMS2PRO ดำเนินการโดย EXP System Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ SMS2PRO ไม่ได้ผลิตสินค้าที่จับต้องได้ใดๆ ที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของเรายังคงส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากระบบ EXP เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ซึ่งใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจ ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา และคำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะลดการปล่อยมลพิษภายในองค์กรของเรา โดยปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้

  • ปิดเครื่องปรับอากาศ 3 ชั่วโมง ในทุกๆ วัน (ช่วงเช้า 1 ชั่วโมง, ช่วงกลางวัน 1 ชั่วโมง และช่วงกลางคืน 1 ชั่วโมง)
  • ปิดเครื่องปรับอากาศหากอุณหภูมิต่ำกว่า 27 องศา
  • ตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 25 องศา

เลือกใช้งาน SMS2PRO ได้อย่างไร้กังวลด้วยมาตรฐานบริการ SMS

SMS2PRO ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) ในประเทศไทย
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
กลับไปด้านบนสุด
arrow-up
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
กลับไปด้านบนสุด
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO