Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
 1. Coffee
 2. Tea
 3. Milk

หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะบันทึกในรูปแบบเอกสารหรือไม่ก็ตาม โดยที่ตัวตนของบุคคลนั้นชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุสมผลและตรงไปตรงมา โดยผู้ถือครองข้อมูลหรือร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุได้โดยตรงและชัดเจน

 • 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ SMS2PRO เก็บรวบรวมจากคุณ
  • 1.1.1 ชื่อ
  • 1.1.2 นามสกุล
  • 1.1.3 อีเมล
  • 1.1.4 หมายเลขโทรศัพท์
  • 1.2 ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลและนิติบุคคล
  • 1.2.1 ชื่อ* (บุคคล)
  • 1.2.2 นามสกุล* (บุคคลธรรมดา)
  • 1.2.3 เลขประจำตัวประชาชน* (บุคคลธรรมดา)
  • 1.2.4 ชื่อบริษัท (นิติบุคคล)
  • 1.2.5 ชื่อผู้ติดต่อ (นิติบุคคล)
  • 1.2.6 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (นิติบุคคล)
  • 1.2.7 ที่อยู่* (บุคคล/นิติบุคคล)
  • 1.2.8 หมายเลขโทรศัพท์* (ส่วนบุคคล/นิติบุคคล)
  • 1.2.9 อีเมล* (บุคคล/นิติบุคคล)
 • 1.3 ข้อมูลบัญชีการเงิน เช่น บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน
 • 1.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณ และรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่คุณซื้อจากบริษัท
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu