Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

ผู้ใช้จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่ใช้บริการฯของ SMS2PRO

 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใดๆอันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใดๆอันมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสื่อมเสียใดๆ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรม ซึ่งลักษณะ หรือความเสียหายต่อประเทศชาติ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นผู้อื่น บุคคลภายนอก กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมแก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลอื่นภายนอก
 • ไม่ส่งข้อความหรือข้อมูลอันเป็นเท็จที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อบริษัทฯ
 • ไม่ส่งข้อความ ปลอมแปลง หรือ บิดเบือนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใดๆซึ่งขัดต่อกฎหมาย
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใดๆที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และประเทศ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติ โดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริม การฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคล อื่นเกิดความไม่สบายใจ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะลามก อนาจาร หรือความรุนแรงทางเพศ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
 • ไม่ส่งข้อความหรือหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะ ฉ้อโกง แอบแฝง ไม่โปร่งใส ที่ไม่ชอบธรรม นำมาซึ่งผลประโยชน์
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะยุยง ส่งเสริม ปุกปั่น ยั่วยุ จูงใจ อันก่อให้เกิดความเสียหาย เดือนร้อน ต่อบุคคลและประเทศชาติ
 • ไม่ส่งข้อความหรือกิจกรรมที่เป็นการ ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือมิชอบด้วยประการอื่นๆ นำมาซึ่งผู้อื่นเดือนร้อน
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu