Corporate Social Responsibility

imgnewsd optimized
imgimgimg
imgimgimg
imgimgimg
imgimgimg
imgimgimg
SMS2PRO ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Rssponsibility (CSR) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือให้แก่มูลนิธิต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ทีมงาน SMS2Pro มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ทีมงาน SMS2Pro มอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนนทบุรี
โดยมีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครปากเกร็ด นำโดย นายวิรัช ปานปิ่นศิลป์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวพนารี กิมฮู้ นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 1
imgimg
ทีมงาน SMS2Pro มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ทีมงาน SMS2Pro มอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนนทบุรี
โดยมีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครปากเกร็ด นำโดย นายวิรัช ปานปิ่นศิลป์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวพนารี กิมฮู้ นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 1
imgimgimg
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตัวแทนจาก SMS2PRO ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการทางการเห็น
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตัวแทนจาก SMS2PRO ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
imgimgimg
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตัวแทนจาก SMS2PRO ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
imgimgimg
มูลนิธิชัยพัฒนา
ตัวแทนจาก SMS2PRO ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือให้แก่ เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ที่ด้อยโอกาส และสนับสนุนการช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ เป็นอีกหนึ่งมูลนิธิที่คอยช่วยเหลือสังคมไทยเรามาเป็นเวลานาน
มูลนิธิชัยโรงพยาบาลตำรวจ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตัวแทนจาก SMS2PRO ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการแพทย์ และดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
imgimgimg
มูลนิธิชัยโรงพยาบาลตำรวจ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตัวแทนจาก SMS2PRO ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการแพทย์ และดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
imgimgimg
มูลนิธิชัยราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตัวแทนจาก SMS2PRO ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบสาธาณภัย และสงเคราะห์ด้านการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า รวมถึงเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

มาตรฐานบริการ SMS

imgimg
ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.
ในการส่งข้อความอักษร และรูปภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
imglogoondark
EXPSYSTEM CO.,LTD
143/666 ชั้น 3
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ 07.00 ถึง 00.00 ของทุกวัน
imgassetimgassetimgassetimgassetimgassetimgasset
imgqjkeh
imgimgdzteexjzhttpvtssxfl
imgimgtevkzhsmcvntdtqgki
imgimgarrows xpx