logo

Marketing Mix: 4P marketing คือ?

SHARE  |

Marketing Mix คือ  ?

 

Marketing Mix หรือ ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบด้วยกัน ซึ่ง Marketing Mix เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดที่ครอบคลุม (Holistic Marketing) ปัจจุบัน Marketing Mix ได้มีการพัฒนาไปถึงมี 7 องค์ประกอบด้วยกัน หรือที่เรียกว่า 7P ซึ่งองค์ประกอบในแต่ละโมเดลจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจนั้นๆ อย่างไรก็ตามทุกโมเดล จะมี 4P หรือ 4 องค์ประกอบของ Marketing Mix ที่เหมือนกัน ได้แก่ Product (สินค้า) Price (ราคา) Placement (ตำแหน่ง) และ Promotion (การส่งเสริมการขาย)


การตลาดที่มีประสิทธิภาพจะเน้นการวิเคราะห์เชิงกว้าง หรือหลายองค์ประกอบมากกว่าที่จะโฟกัสแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง การวางแผนตามหลัก Marketing Mix 4P จะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดโฟกัสในสิ่งสำคัญของแต่ละปัจจัยในการทำการตลาดได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการใช้กลยุทธ์ 4P Marketing ยังช่วยให้องค์กรยังเป็นเครื่องมือในการช่วยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

 

ทำความเข้าใจ 4P marketing


1. Product
(สินค้า)

Product มุ่งเน้นไปที่การวางแผนหรืออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในการทำการตลาด Product อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องระบุสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง (Points of Differentiation) นอกจากนี้ต้องมีการพิจารณาด้วยว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ภายใต้แบรนด์เดียวกัน สามารถทำการตลาดร่วมกันได้หรือไม่


2. Price (ราคา)

ราคาขายของผลิตภัณฑ์สะท้อนถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคยินดีจ่าย นักการตลาดต้องพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การพัฒนา การผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย หรือที่เรียกว่าราคาต้นทุน ซึ่งการกำหนดราคาสินค้านั้นมีด้วยกันหลายกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Pricing strategy

 

3. Placement (ตำแหน่ง) 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อมีการกำหนดพื้นที่จำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน เช่น ผลิตภัณฑ์กระดาษ มักมีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม สินค้าอุปโภคบริโภคระดับพรีเมียมจะมีขายในร้านค้าบางแห่งเท่านั้น ข้อควรพิจารณาอีกประการหนึ่งคือจะวางผลิตภัณฑ์ในร้านค้าที่มีหน้าร้าน  ออนไลน์ หรือทั้งสองอย่าง

 

4. Promotion (การส่งเสริมการขาย)

ส่วนประสมทางการขาย (Pomotional mix) หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่าแคมเปญการตลาดร่วม (Joint marketing) กิจกรมมส่งเสริมการขายได้แก้ การโฆษณา การลดราคาสินค้า การขายโดยพนักงานงาน (personal selling) หรือการประชาสัมพันธ์ (Public relations) ทั้งนี้การกำหนดงบประมาณในการส่งเสริมการขายให้กับส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ ยังเป็นสิ่งที่สำคัญในกลยุทธ์ Marketing Mix  

นักการตลาดควรวางแผนการใช้กลยุทธ์ Marketing Mix ในส่วนประสมทางการตลาด 4P อย่างรอบคอบ เพื่อให้แบรนด์และสินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สื่อในการทำการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงข้อความการตลาดที่สื่อออกไปยังผู้บริโภคยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กลยุทธ์เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 


อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการตลาดทั้งหมดจะเน้นไปที่ Product (สินค้า) ธุรกิจเชิงบริการ ส่วนประสมของ Marketing Mix อาจแตกต่างออกไปจากธุรกิจที่ตำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ดังนั้นนักการตลาดจึงมักจะใช้แนวทาง Marketing Mix ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง และมีการนำองค์ประกอบ 3P เพิ่มเติมของ Marketing Mix มาใช้

 

3P Marketing เพิ่มเติมนี้ ได้แก่ People (บุคคล) Process (กระบวนการ) และ Physical evidence (หลักฐานทางกายภาพ)


People (บุคคล) หมายถึงพนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

Process (กระบวนการ) หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนในการให้บริการแก่ลูกค้า มักจะรวมการตรวจสอบประสิทธิภาพของบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า
Physical evidence (หลักฐานทางกายภาพ) หมายถึงพื้นที่ที่พนักงานมีการให้บริการหรือติบโต้ลูกค้า ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและตกแต่งต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ป้าย และ โซฟา

นอกจากนี้ นักการตลาดมักจะศึกษาผู้บริโภคที่มักจะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังต้องใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้บริโภคในแง่ของการรับข้อเสนอแนะและการกำหนดประเภทของข้อเสนอแนะที่ต้องการ

 

การตลาดเริ่มต้นด้วยการระบุความต้องการของผู้บริโภค และยุติด้วยการส่งมอบและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้าย การตลาดปัจจุบันเน้นการศึกษาพฤติกรรมและตวามต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักการตลาดวางแผน Marketing mix หรือส่วนประสมทางการตลาด โดยยึดผู้บริโภคเป็นหลัก การประเมินความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าคือเป้าหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

Related articles

logo
EXP SYSTEM CO., LTD. 143/666 Floor 3 Borommaratchachonnani Road, Arun Amarin, Bangkok Noi, Bangkok
imddd

Follow us

tevkzhs3mcvntdtqgki9dzteexjzht4tpvtssxfl
arrows 04 54x54px