Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

SMS Tracking สามารถเพิ่มการเข้าถึง หน้าเว็บไซต์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการแนบลิงก์เว็บไซต์ไปพร้อม ๆ กับข้อความ ซึ่งนับว่าเป็นกระตุ้นให้ผู้รับที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ของธุรกิจมีแนวโน้มที่จะกดลิงก์ที่แนบไปและเข้ามาส ู่เว็บไซต์ของธุรกิจได้ในที่สุด และแน่นอนว่า ทาง SMS2PRO จะมีรายงานจำนวนเข้าเว็บไซต์ ที่มาจากการส่ง SMS ให้แบบละเอียด เพื่อให้ธุรกิจ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาแผนดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป

SMS Tracking สามารถทำให้ธุรกิจติดตามได้ว่ามีจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ที่มาจาก SMS เป็นจำนวนเท่าไร โดยจะนับได้จากการที่ผู้รับเปิดอ่าน SMS และคลิกลิงก์เว็บไซต์ที่แนบไปพร้อมกับ ข้อความและสามารถนำข้อมูลจากรายงาน ที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทาง SMS ซึ่ง SMS Tracker จะแสดงรายละเอียดดังนี้

• จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
• ลิงก์ที่ถูกคลิกมากที่สุด
• เวลาที่คลิกลิงก์
• หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับที่คลิกลิงก์
• ระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ของผู้รับที่คลิกลิงก์

นอกจาก SMS Tracker อย่าง Tracking2Pro จะสามารถติดตามจำนวน SMS ที่ส่งถึงผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว ก็ยังสามารถติดตามจำนวนผู้รับที่เปิดอ่าน SMS ได้อีกด้วย เนื่องจากบริการ Tracking SMS โดย SMS2PRO มีรายงานผลจำนวนของ กลุ่มเป้าหมายที่เปิดอ่าน SMS ที่ธุรกิจได้ส่งไป ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

• จำนวน SMS ที่ถูกอ่าน
• เวลาที่ SMS ถูกเปิดอ่าน
• หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับที่เปิดอ่าน
• ประเภทอุปกรณ์ของผู้รับที่เปิดอ่าน

SMS Tracking สามารถทำให้ธุรกิจทราบว่า SMS ที่ถูกส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนั้นถูกส่งไปเป็นจำนวนเท่าไร โดย SMS2PRO จะมีวิธีการสำหรับติดตามจำนวนติดตามจำนวน Tracking SMS ที่ส่งถึงผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่เต็มไปด้วย ประสิทธิภาพ และจะมีการรายงาน รายละเอียดต่าง ๆ เช่น

• จำนวน SMS ที่ส่ง
• จำนวน SMS ที่ส่งสำเร็จ
• จำนวน SMS ที่ส่งไม่สำเร็จ

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu