Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
  • ค่าเริ่มต้นของระบบจะกำหนดชื่อผู้ส่งไว้สำหรับทุกบัญชีคือ SMS2PRO ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
  • ทางบริษัทอาจมีการตรวจสอบการใช้งานของชื่อผู้ส่งหรือหากมีการร้องเรียนโดยชื่อผู้ส่งใด ที่บริษัทได้เห็นว่ามีการใช้งานในทางที่ผิดหรือ ขัดต่อข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ทางบริษัทขอสงวนในการดำเนินการ ตามเห็นสมควรได้กับชื่อผู้ส่งนั้นๆโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นตามมา
  • ชื่อผู้ส่งจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้

- มีจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 11 ตัวอักษร
- ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) หรือตัวเลข (0-9) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆได้
- ห้ามมี “เว้นวรรค” (space) รวมอยู่ในชื่อผู้ส่ง
- ห้ามมีอักขระพิเศษรวมอยู่ในชื่ออยู่ส่ง

  • การใช้งานชื่อผู้ส่งประเภท whitelist ผู้ใช้จะต้องไม่ส่งข้อความในเชิง การตลาด โปรโมท รบกวน เจตนาก่อกวน หรือไม่ได้รับความยินยอม จากเบอร์ของผู้รับปลายทาง หากผู้ใช้กระทำผิดต่อข้อบังคับหรือมีการร้องเรียนจากบุคคลอื่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชื่อผู้ส่ง ดังกล่าวตามเห็นสมควร

                        " ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอชื่อผู้ส่งจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และการพิจารณาของทางบริษัทเท่านั้น "

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu